Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og DanGraphia i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. TILBUD OG AFTALE

1.1.
Tilbud er bindende for DanGraphia i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2.
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af DanGraphia.

2. PRIS

2.1.
Alle priser er ekskl. moms.

2.2.
Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1.
Har bestilleren anmodet DanGraphia om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm er DanGraphia berettiget til at få dette arbejde betalt med DanGraphias til enhver tid gældende timetakst.

2.2.2.
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er DanGraphia berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3.
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4.
Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. DanGraphia forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3.
Ud over den tilbudte eller aftale pris, er DanGraphia berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1.
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet DanGraphia, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer DanGraphia inden arbejdet i gangsættes.

2.3.2.
Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4.
Alle priser er beregnet for levering på DanGraphias adresse (Stærgårdsvangen 43, 4550 Asnæs). Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. DanGraphia bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis bestilleren gør opmærksom på det.

2.5.
Ønsker bestilleren – og påtager DanGraphia sig – at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

2.6.
Ønsker bestilleren at betale fra en udenlandsk bankkonto skal bestiller betale alle gebyr og omkostninger for overførslen.

3. LEVERING

3.1.
Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når DanGraphia arbejde er færdigt.

3.2.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har DanGraphia ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af DanGraphia leveringsforpligtelser fordyres for DanGraphia er DanGraphia forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde DanGraphia ved betaling af den af DanGraphia beregnede merpris.

3.3.
Leveringsstedet er DanGraphia forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. DanGraphia er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

4. BETALING

4.1.
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af VisaDankort, Visakort, Mastercard eller Maestro. Kortoplysningerne transmitteres krypteret mellem kunde og vores betalingsudbyder med AES-256 kryptering. DanGraphia har på intet tidspunkt adgang til dine kreditkort oplysninger.

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

Der kan også betales via direkte bankoverførsel til vores bank konto eller via EAN nummer til offentlige myndigheder og institutioner.

4.2.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 5% pr. påbegyndt måned.

4.3.
På DanGraphias anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er DanGraphia forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4.
Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er DanGraphia berettiget til delvis fakturering.

5. EJENDOMSFORHOLD

Samtlige varer fra DanGraphia – forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer DanGraphias ejendom.

6. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

6.1.
Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører DanGraphia og må ikke uden DanGraphias godkendelse overlades til trediemand.

6.2.
Hvad DanGraphia har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er DanGraphias ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6.3.
Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

7. FORSINKELSE

Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

8. MANGLER

8.1.
DanGraphia har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

8.2.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3.
DanGraphia forbeholder sig ret til at under/overlevere med op mod 10% af bestilt oplag, uden regulering af faktura.

8.4.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. DanGraphia er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8.5.
Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter DanGraphia ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9. ANSVAR

9.1.
I tilfælde af forsinkelse af – og i tilfælde af – mangler ved det leverede har DanGraphia intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som DanGraphia ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

9.2.
Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3.
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter DanGraphia ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

9.4.
DanGraphia har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager DanGraphia sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren DanGraphia skadesløs for et sådant ansvar.

9.5.
DanGraphia har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er DanGraphias, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, DanGraphia har udført, jf. pkt. 2.5. DanGraphia er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af DanGraphia. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet – hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

10. UNDERLEVERANDØRER

DanGraphia er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11. Produktionsspecifikke karakteristika

11.1.
Ved samtlige produktionsprocesser kan der ikke reklameres over mindre afvigelser fra originalen. Dette gælder i særdeles i følgende tilfælde:

  • mindre farvevariationer mellem to eller flere ordrer
  • mindre farvevariationer i forhold til en tidligere ordre
  • mindre farvevariationer mellem enkelte ark vedrørende den samme ordre
  • mindre variationer i skære- eller foldekanterne (= afvigelser fra slutformatet) fra +/- 2mm til 2%
  • mindre farvevariationer mellem de indre sider og indbindingen i tilfælde af magasiner
  • mindre niveauforskel af den partielle UV-lak, relieflakken, eller varmfolieprægningen i forhold til det trykte motiv.
  • ved CMYK print kan der forekomme farveafvigelser på +/- 5%.
  • med mindre andet er angivet, konverteres Pantone, HKS og andre farveskalaer til CMYK.

11.2.
Af produktionstekniske grunde kan der ikke tages hensyn til papirets løberetning. Såfremt der i forbindelse hermed opstår små revner ved falsning og mindre variationer i produktets fasthed eller stivhed, skal kunden acceptere disse, og de kan ikke give anledning til reklamation.

12. FORTRYDELSESRET

12.1.
Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse i forhold til varer, som er blevet fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

12.2.
Som privat forbruger har du ret til at fortryde en aftale om køb inden for 14 dage uden begrundelse, forudsat der ikke er tale om varer, som er blevet fremstillet efter dine specifikationer eller fået et tydeligt personligt præg. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, dog ikke transportøren, har taget den sidste del af varerne i sin fysiske besiddelse (har modtaget varen). Hvis du har bestilt flere forskellige varer i samme køb, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

13. KØBELOVEN

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

14. TVISTER

14.1.
Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

14.2.
Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

14.3.
Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i “Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992” §47.

14.4.
Syn og skøn etableres efter reglerne “Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992” §45. Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

15. PERSONDATA

Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for DanGraphia’s løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos DanGraphia, er iagttaget.

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr., CVR-nummer og mailadresse.

Læs mere om behandlingen af persondata.

16. KONTAKT

DanGraphia ApS
Stærgårdsvangen 43
4550 Asnæs
CVR nr. 15134194
E-mail: info@rollupbanner.dk
Tlf.: 59 65 25 01